Wält 79 Statistiken

Spilerazau: 844
Dörfer insgesamt: 3.728 (4.42 je Spieler)
Spieler Dörfer: 2.351
Barbaredörfer: 1.374
Bonusdörfer: 883
Serverstatus: Offä
Server Loufzit: 49 Täg
Spieler online: 47
Nachricht vrschickt: 3.578 (4.24 je Spieler)
Forebiträg: 4.692 (5.56 je Spieler)
Truppebewegige: 2.876 (3.41 je Spieler)
Handelsbewegige: 285 (0.34 je Spieler)
Azau Stämm: 138
Azau Spieler i Stämme: 467
Pünkt insgesamt: 9.347.107 (11.075 je Spieler, 2.507 je Dorf)
Rohstoff insgesamt:
 • 103.077.032
 • 100.437.665
 • 107.287.989
Truppe insgesamt:
 • 2,005 Mio.
 • 1,743 Mio.
 • 1,534 Mio.
 • 576.905
 • 409.030
 • 717.350
 • 38.737
 • 202.786
 • 93.548
 • 37.221
 • 926
 • 442
Truppeschnitt pro Spiler:
 • 2376
 • 2065
 • 1818
 • 684
 • 485
 • 850
 • 46
 • 240
 • 111
 • 44
 • 1
 • 1
Truppenschnitt pro Dorf:
 • 538
 • 467
 • 412
 • 155
 • 110
 • 192
 • 10
 • 54
 • 25
 • 10
 • 0
 • 0
Nöischte Spieler: Aahob
Nöischte Stamm: bon

Di zemmagfasste Date sin zletscht aktualisiert worde: hüt um 08:21